Verksamhetsplan för Kamratföreningen 2018

 

Verksamhet

Med referens nedan föreslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2018.

 

– Arrangera utflykt/föredrag/besök vid företag, offentlig sektor eller annan organisation av militärt, militärhistoriskt eller kulturellt intresse under våren 2018.­

 

-Arrangera utflykt/föredrag/besök vid militär verksamhet under hösten 2018.

 

­-I samverkan med C TrängR, Trängens Officerskår och Götamässen arrangera jullunchen i december.

 

-Samordna Kamratföreningens deltagande vid Trängträff 2018-09-07—08 i regi av Sveaträngarna.

 

­-Vidmakthålla och utveckla Kamratföreningens hemsida trangaren.se som föreningens huvudsakliga informationskanal och medel att uppfylla föreningens ändamål.

 

­-Stödja Trängarnas Officerskår fortsatta utveckling och verksamhet.

 

­-I samband med uppbörden av den årliga medlemsavgiften utge en medlemstidning i flerfärgstryck.

 

­-Fortsatt utforska Trängregementets historia och göra den känd för medlemmarna, bl.a. genom publicering på Kamratföreningens hemsida.

 

­-Stödja och delta i av TrängR arrangerad anhörigträff för anhöriga till utlandstjänstgörande personal.

 

­-Stödja TrängR arrangemang och/eller deltagande i Försvarsmakts, – Garnisons- och förbandsdag (motsvarande).

 

­-Fortlöpande, inte minst i rekryteringssyfte, informera regementets personal, såväl (ny)anställda som värnpliktig, om Kamratföreningens ändamål och verksamhet.

Referenser:

  1. Föreningens stadgar 2015-02-26, § 1.
  2. Styrelsebeslut 2015-12-04 och 2016-MM-DD.
  3. Medlemsinformationen med inbetalningskort, januari 2018.
  4. Överenskommelse mellan FM och SMKR gällande veteran- och anhörigstöd (HKV 2013-05-24, 16 502:52337).
  5. 2017-05-09 Verksamhetsöverenskommelse mellan Trängregementet och Trängens kamratföreningar (T1, TrängR, T3,T4 FTK).

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan i tjänst varande personal vid Trängregementet och personal som tillhört detta eller Kungl Göta trängregemente.

Ändamålet är också att vårda och stärka regementets traditioner och anseende, att främja ett gott kamratskap medlemmarna emellan samt att i samverkan med trängens övriga kamratföreningar främja och vidmakthålla kamratskap och traditioner. Föreningen ska ha god kontakt med regementets insatsförband och veteraner och om möjligt kunna stödja insatspersonal och veteraner samt deras anhöriga.