Konstvisning 7 juni

Ordförande Christer Rapp välkomnar Kamratföreningen till Rapp Fastigheters kontor för konstvisning samt dryck med lättare förtäring till det facila priset av 0 kronor.

 

Tid: Torsdag, 7 Juni, klockan 17.00

Plats: Rapp Fastigheter, Rådhusgatan 1, Skövde

 

OSA senast 31 Maj till marina.lindwall@mil.se / 0500465200

Vg. uppge eventuella allergier och/eller specialkost

Obs! evenemanget begränsat till 30 deltagare

 

VARMT VÄLKOMNA!

FNs Underhållsorganisation i Katanga, Kongo 1962-64 (Bertil S Jernberg)

FNs Underhållsorganisation i Katanga, Kongo 1962-64 (Bertil S Jernberg)

 

 

Verksamhetsplan för Kamratföreningen 2018

 

Verksamhet

Med referens nedan föreslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2018.

 

– Arrangera utflykt/föredrag/besök vid företag, offentlig sektor eller annan organisation av militärt, militärhistoriskt eller kulturellt intresse under våren 2018.­

 

-Arrangera utflykt/föredrag/besök vid militär verksamhet under hösten 2018.

 

­-I samverkan med C TrängR, Trängens Officerskår och Götamässen arrangera jullunchen i december.

 

-Samordna Kamratföreningens deltagande vid Trängträff 2018-09-07—08 i regi av Sveaträngarna.

 

­-Vidmakthålla och utveckla Kamratföreningens hemsida trangaren.se som föreningens huvudsakliga informationskanal och medel att uppfylla föreningens ändamål.

 

­-Stödja Trängarnas Officerskår fortsatta utveckling och verksamhet.

 

­-I samband med uppbörden av den årliga medlemsavgiften utge en medlemstidning i flerfärgstryck.

 

­-Fortsatt utforska Trängregementets historia och göra den känd för medlemmarna, bl.a. genom publicering på Kamratföreningens hemsida.

 

­-Stödja och delta i av TrängR arrangerad anhörigträff för anhöriga till utlandstjänstgörande personal.

 

­-Stödja TrängR arrangemang och/eller deltagande i Försvarsmakts, – Garnisons- och förbandsdag (motsvarande).

 

­-Fortlöpande, inte minst i rekryteringssyfte, informera regementets personal, såväl (ny)anställda som värnpliktig, om Kamratföreningens ändamål och verksamhet.

Referenser:

 1. Föreningens stadgar 2015-02-26, § 1.
 2. Styrelsebeslut 2015-12-04 och 2016-MM-DD.
 3. Medlemsinformationen med inbetalningskort, januari 2018.
 4. Överenskommelse mellan FM och SMKR gällande veteran- och anhörigstöd (HKV 2013-05-24, 16 502:52337).
 5. 2017-05-09 Verksamhetsöverenskommelse mellan Trängregementet och Trängens kamratföreningar (T1, TrängR, T3,T4 FTK).

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan i tjänst varande personal vid Trängregementet och personal som tillhört detta eller Kungl Göta trängregemente.

Ändamålet är också att vårda och stärka regementets traditioner och anseende, att främja ett gott kamratskap medlemmarna emellan samt att i samverkan med trängens övriga kamratföreningar främja och vidmakthålla kamratskap och traditioner. Föreningen ska ha god kontakt med regementets insatsförband och veteraner och om möjligt kunna stödja insatspersonal och veteraner samt deras anhöriga.

Trängträff 2018 i Linköping, 7-8 September

Trängträff 2018 arrangeras av Sveaträngarna den 7-8 september.
Samling den 7 september kl 12.00 vid Hotell Ekoxen i LINKÖPING och avslutas dagen därpå klockan 12.00. Kostnaden är 700:- för medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar.

 

Preliminärt program:

Fredag den 7 september

 • Lunchen kl 12.00 på Hotell Ekoxen
 • Busstransport till Tekniska verken där vi får en guidad visning. Kaffe
 • Middag på Livgrendjärmässen. Samling på mässen kl 1830

 

Lördag den 8 september

 • Samling hotell Ekoxen kl 09.00
 • Besök Gamla Linköping med kaffe och besök Vallastaden
 • Guidad tur på Linköpings slott (alt)

 

Anmälningstid för respektive kamratförening före den 1 juni.

 

Varmt Välkomna

Hans Almroth

Ordförande T1 kamratförening

 

TrängR KF samordnar anmälan till Trängträffen 2018 genom Gustav Berggren försorg. Anmälan, till gustav.berggren@bredband.net, senast den 15 maj. Bindande anmälan genom betalning av anmälningsavgiften till Plusgiro 9 58 82-7 (Kungl. Göta trängreg. Kamratf) senast 2018-06-15.

 

Kamratförenings Stipendium 2016

Stipendium 2016 till Anställd har tilldelas Fj Tomislav Filipovic med motivering:

 • Har alltid en ambition att göra sitt yttersta för kompaniets bästa.
 • Löser sina uppgifter i ett större perspektiv än bara kompaniets som gagnar 1.Logbat, 2.Logbat och hela regementet.
 • Tar ett stort ansvar för sina medarbetare både ur ett fackligt och medmänskligt perspektiv.
 • Brinner för att utveckla den tekniska tjänsten och den personal som han funktionsleder.
 • Tar ett större ansvar än vad som förväntas av en teknisk chef på kompaninivå.

 

Stipendium 2016  till Elev tilldelas 1. Sg Ellen Samuelsson med motivering:

 • ”Ellen Samuelsson har under studierna på Specialistofficersutbildningen vid LogS tagit ansvar utöver vad som kan krävas av en kadett. Hon har för avdelningens verksamhet visat prov på initiativförmåga och stor ihärdighet att driva verksamhet i mål med gott resultat. Ellen har även stöttat kamrater under hård press med empati och med självständigt omdöme. Hon har därmed genom sitt personliga föredöme och ledarskap främjat en god anda som utvecklat avdelningen som helhet. Stipendiet utdelas för att betona vikten av dessa mjuka värden.”

 

Syftet med stipendierna är att stimulera till fortsatt kompetensutveckling eller studier inom de områden/verksamheter som Trängregementet verkar.

Ett stipendium tilldelas anställd personal och ett stipendium tilldelas elev/-er som genomfört Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans program eller kurs.

Årsmöte 2018, 22 Februari

Genomförs 2018-02-22 klockan 17.00 i Trängsalen, TrängR.

 

Efter årsmötet (ca kl. 18.00) informerar öv Patric Hjorth, C Trängregementet, om den svenska insatsen i MALI utgående från sitt besök på platsen i januari 2018.

 

Årsmötet avslutas traditionsenligt med att ärtsoppa och pannkakor serveras på Götamässen till en kostnad av 100:- (subventionerad av Kf).

Anmälan senast den 16 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

Höstaktivitet 2017, 9 November

Kamratföreningens HÖSTAKTIVITET 2017

Torsdagen den 9 November kl.17.00 bjuder kamratföreningen in till en föreläsning om hybridkrigföring på TrängR. Föreläsningen genomförs ur ett militärt perspektiv av en representant ur Militärregionalregion Väst (MRV) och ”Hot och risker i det uppkopplade samhället” av en representant ur Combitech, Gothia Science Park.

 

Tid och plats:

17.00             Trängsalen (4:e vån Ö kasernen), TrängR  (Ingång via svänggrinden vid vakten, medför ID-kort)

18.30             Samling på Götamässen

19.00             Kamratmiddag (100:-/kuvert, deltagande vid middagen anges vid anmälan)

Anmälan:

Anmälan så snart som möjligt men dock senast 31 oktober till gustav.berggren@bredband.net alt 070-399 28 77.

 

Hybridkrigföring (Utdrag ur Wikipedia)

Hybridkrigföring eller sjätte generationens krigföring, är en typ av krigföring som karaktäriseras av en kombination av traditionella militära, irreguljära och civila metoder, och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika skeden av en konflikt.

Öppna och dolda inslag kombineras vanligen i hybridkrigföring, och kan bland annat innefatta följande:

 • Reguljära militära förband, så som arméförband, flygvapen och flotta.
 • Specialförband.
 • Irreguljära förband, exempelvis en väpnad milis.
 • Skapande eller understödjande av oro i andra länder, exempelvis via separatiströrelser eller politisk opposition.
 • Psykologisk krigföring och Informationsoperationer.
 • Ekonomisk krigföring, som handelsblockader och embargon.
 • Elektronisk krigföring.
 • IT-angrepp.

Arkivens dag, 11 November

Centrala Soldatregistret

laddar för

Arkivens dag

den lördagen den 11 november mellan 12-16

då vi tillsammans med Garnisonsmuseet Skaraborg visar handlingar ur museets arkiv och

laddar upp för att hjälper Er söka era rötter bland indelta soldater från hela Sverige databasen innehåller i dag 505 000 poster

Museet visar också för första gången upp de nya lokalerna i lägerhydda 2, där arkivutställningen visas

Medverkar gör också

Föreningen för Västgöta litteratur med bokförsäljning.

Kaffeservering

                                                                Alla hjärtligt välkomna

Jullunch 2017, 8 december

Kamratföreningen, i samverkan med Götamässen och TrängR, anordnar Jullunch på Götamässen den 8 december. Traditionsenligt serveras glögg med t.b.h. från kl. 12.00 till toner från TrängR egen mässingsorkester Oktetten. Baren är också öppen och senast kl. 1245 sätter vi oss till bords. Snapsvisor sjungs efter bästa förmåga och julstämningen börjar att infinna sig.

 

Innan jullunchen informerar öv Patric Hjorth, C TrängR, om det pågående återtagandet av nationell försvarsförmåga och dess påverkan på TrängR verksamhet.

Platsen är Trängsalen (4:e vån Ö kasernen) och tiden är kl. 11.00.

 

Preliminärt kuvertpris för medlemmar är 350:-, icke medlem 450:-.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 1 december (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

11.00 C TrängR

12.00 Glögg

12.45 Till bords

Trängträffen 2017

Torsdagen den 5 oktober var det dags för årets trängbegivenhet – Trängtruppernas samlade kamratföreningars årliga träff. Denna gång stod Trängklubben som värd, anförda av dess vice ordförande, överste Torgny Henryson och som ”verkställande Trängare”, klubbens (klubb)mästare, den alltid lika energiske Olle Schylander.

Träffen inleddes kl. 1145-1230 med en samling vid Armémuseets entré, där Olle kunde räkna in s:a 67 deltagare, från trängens samtliga fem kamratföreningar (benämningen får gälla även för Trängklubben).

Efter att ha stuvat in bagaget på Armémuseet vidtog en kort fotmarsch upp till den närliggande restaurang Ciao-Ciao Grande i hörnet av Artillerigatan och Storgatan (det för oss riktigt gamla välkända ”Broddman Broddman Broddman” – hörnet), där valfri lunch och dryck intogs med gott om tid till förfogande.

Lars Sjölin – städslad som researrangör – gav värdefull information om programmet som väntade oss under det kommande dygnet.

Efter lunch återvände vi till Armémuseet, delades upp i två grupper, vilka sedan fick under en knapp timme fick avnjuta varsin kvalificerad guidad tur, den ena gruppen ”Krig och fred under 1900-talet”, den andra ”Krig och fred 1500-1800-talet”.

Efter dessa intressanta och uppskattade visningar bar det av med buss till Birkaterminalen dit vi anlände i god tid före embarkering, vilket innebar gott om tid för samtal samt ”tankning och laddning” före embarkeringen kl. 1730. Då var det dock lite knappare med tid ty redan kl. 1800 bjöd Trängklubben på drink innan vi satte oss till bords i A la Carte-matsalen. Här gavs ingen anledning att sakna något ät- eller drickbart.

Efter denna dîner complet stod tiden till envars förfogande, vilket innebar samling i olika grupper vid färjans olika « vattenhål » med trevlig samvaro och förtäring till långt in på kvällen – natten för några (om man får tolka tillståndet dagen efter).

Efter fredagsfrukosten hade Lars Sjölin arrangerat två guidade visningar av båten, kommandobryggan och maskinrummet, som de flesta (som sent på natten hade fått redan på den ändrade tiden för visningarna) deltog i med stort intresse.

Därefter fick vi förmånen att som bland de allra första (endast föregångna av ÖB !) få en mycket intressant presentation av de första erfarenheterna (övningen slutade bara några dagar tidigare) från försvarsmaktesövningen AURORA 17 av självaste övningsledaren, genmaj Bengt Andersson,  f.d. Försvarslogistikchef, f.d. ordförande i Tränglubben och trogen deltagare med hustru Lena i trängträffarna.

Det gemensamma programmet avslutades med en information om Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) av dess ordförande, övesten Anders Emanuelsson.

Däreftter vidtog ordföranden i Trängklubben, Torgny Henrysson avtackning av de särskilt förtjänta, nämligen Olle Schylander, som haft huvudansvaret för planeringen och genomförandet av träffen och Bengt Andersson, som bjudit deltagarna på den exklusiva presentationen av AURORA 17.

T1 kamratförenings ordförande, Hans Almroth, tackade å alla  deltaganas vägnar arrangerande Trängklubben för en mycket väl genomförd och intressant trängträff och inbjöd samtidigt kamratföreningarna till 2018 års trängträff, för vilken T1 kamratförening alltså kommer att stå som värd.

Efter någon timmes fria aktiviteter, som många nyttjade för « bunkring » avslutades hela trängträffen 2017 med en välsmakande lunch i bufématsal.

Klockan 1540 kunde vi punktligt debarkera Birka Princess, ta « ömma » faväl  och var och en återvända hemåt med en väl genomförd och mycket trevlig trängträff i väl bevarat minne.

Tack Trängklubben!

 

Vid pennan och kameran,
Otto von Krusenstierna
Trängregementets och Kungl Göta Trängregementes kamratförening