Kamratföreningens vårutflykt 2017

Kamratföreningen genomförde torsdagen den 27 April ett besök vid verkstadsföretagen ”Ferrocon AB” och ”AB Furhoffs Rostfria” i SKÖVDE. Sexton förväntansfulla medlemmar samlades utanför Ferrocon AB:s lokaler kl . 0955. Peter Persson som är före detta officer vid T2 och sedan 2004 VD för Ferrocon AB hälsade oss välkomna. Året 2008 utsåg näringslivsforum i SKÖVDE/TIBRO Peter till årets företagare. Under Peters presentation av företaget fick vi kunskap om att all typ av konstruktioner i ”svartstål” (ej rostfritt)kan tillverkas. Dominerande verksamhet vid företaget är att konstruera och leverera optimerade transportrack för en mängd olika typer av komponenter till bla den svenska fordonsindustrin. En annan stor tillverkning är legotillverkning för främst för den mekaniska industrin. Företagets specialitet är stålkonstruktioner, i enstaka exemplar likaväl som i tämligen stora serier, då med korta ledtider och hög kvalitet. Efter rundvandringen i lokalerna bjöd företaget på en välsmakande trerätters lunch på Kavelbroskolan.

Efter lunchen tog alla en promenad tvärs över gatan till AB Furhoffs Rostfria. Björn Furhoff som är VD i rakt nedstigande led från grundaren av företaget hälsade oss välkomna. Vi fick veta att namnet Furhoff kommer från en sammansättning av namnet från två orter i Småland varifrån grundaren av företaget kom i början av 1900-talet. Företaget tillverkar produkter i rostfritt stål som också kan benämnas ”vitt stål”. Den dominerade verksamheten vid företaget är produkter inom VVS-området, inredning till storköket, eleganta diskbänkar för hemmamiljö till legoproduktion i rostfritt stål. Vi fick lära oss vad ordet duktilitet betyder. Detta är förutsättning för att bocka plåt. Under rundvandringen i företagets lokaler var intresset stort med många frågor. Planerad avslutning kl. 14.30 drog ut till efter kl. 15.00.

Båda besöken var mycket givande, vilket ger mersmak för framtida besök.

Vid pennan
Gustav Berggren

 

 

 

Viktig information från SMKR

Kamrater,

Tiden går fort när man har roligt. Ännu ett år att lägga till handlingarna. Först vill jag hälsa Generalstabsföreningen, F 4 Kamratförening och Sjöofficerssällskapet Göteborg (SOSG), som under 2. halvåret blivit medlemmar i SMKR, välkomna i gemenskapen. Även Wendistföreningen, som alldeles i början av detta år blev medlem, är varmt välkommen.

Under hösten har en projektgrupp bildats bestående av Lennart Blom ordförande Ing 2 kamratförening och Lennart Stenberg, klubb 19. Deras uppgift har varit att lämna förslag till SMKR:s utveckling av gjort arbete (2015, 2016) vilket har innefattat översyn av uppgifter på central-, regional- och lokal nivå, förslag på antalet regioner och koppling mellan värdförband och medlemsförening samt förslag till alternativ organisation av SMKR kontra dagens. Projektgruppen har även lämnat synpunkter och förslag till ändringar i gällande dokument avseende uppföljning och utvärdering. Allt med inriktning på SMKR vision och mål 2026! Arbetet redovisades för SMKR:s styrelse den 6 december. Många bra förslag kom på bordet. Det centrala mötet i april 2017 kommer i stor utsträckning att omfattas av detta. Värdförband är en grundläggand fråga för dialogen med försvarsmakten. I VU 16 är det reglerat att förbandschef skall sluta överenskommelser med sina kamratföreningar. Vissa föreningar har redan en fungerande dialog, men vid många föreningar sakas den dialogen av det skälet att man helt enkelt inte har något utpekat värdförband. SMKR vill säkerställa att var föreningen är kopplad till ett värdförband. Därför kommer detta vara en av de viktigare punkterna under mötet. Redan nu finns, på SMKR:s hemsida, ett Exempel på en överenskommelse under knappen med motsvarande benämning.

När SMKR återredovisar sin verksamhet för PROD kopplat till vår överenskommelse är det viktigt att vi redovisar vad ni har gjort. Därför vill jag att ni bifogar relevanta delar ur er verksamhetsberättelse när ni betalar 2017 års medlemsavgift. Dessutom skulle det vara bra att få en uppfattning om hur många utlandsveteraner er förening består av (handlar mera om en uppfattning än en ett absolut tal).
Under hösten har SMKR beslutat om att minimera resekostnaderna för de avlägsna föreningarna. Ett exempel på detta är att vi maximerat kostnaderna inför det nordiska mötet. Vi kommer även att reducera kostnaden för deltagande i det centrala mötet i vår. Möjligheten till detta skapar vi genom att bilda ett resekonto där eventuella överskott placeras.

Den gångna höstens verksamhet I avvaktan på projektgruppens redovisning valde vi att inte genomföra de tidigare annonserade regionsmötena. Nordiskt ledarmöte i Halmstad den 18 – 20 oktober genomfördes med ett bra resultat. Lv 6 kommer att bli ett mycket bra värdförband. Inbjudan är utskickad. Fyra styrelsemöten har genomförts. Ett möte genomfördes med hjälp av Skype. Kanslichefen Gunnar Persson har deltagit i av Flygvapenchefens genomförda rundresor till nedlagda flottiljer där man har träffat kamratföreningarna. Två möten med PROD/UTB har genomförts, varav under det sista mötet överenskommelsen för 2017 fastställdes. Två samverkansmöten med Försvarsmaktens Veteranenhet har genomförts. Vid ett möte inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) avseende veteranfrågan deltog Anders Kihl från fallskärmsjägarklubben och undertecknad.
En planeringskonferens genomfördes där projektgruppen hade en delredovisning. En representant ur fallskärmsjägarklubben redovisade deras upplägg avseende mentorskap. Jag har även genomfört information om kamratföreningarna på förbandschefskursen. Mycket positivt att få möjligheten att berätta om framförallt Er verksamhet. SMKR deltog i Linköping under flygdagarna FV 90 år

Kommande verksamhet – Första halvåret 2017 En upprättad informationsbroschyr kommer att tryckas och delges föreningarna. Tidigt kommer en planeringskonferens att genomföras för att i största möjliga mån fastställa detaljer i verksamheten. Den 4-5 april genomförs ett centralt möte i Enköping. Här är det av stor vikt att så många föreningar som möjligt kan kommer. Under våren avser vi att genomföra utbildning i mentorskap anordnat av SMKR. Formerna för denna utbildning är inte riktigt klara ännu. Frågan kommer att avhandlas under möte med PROD/UTB som vi genomför vid två tillfällen. Två samverkansmöten med blivande Veterancentrum är också inplanerade. Vi genomför även fyra styrelsemöten och sist men inte minst det nordiska kamrat- och veteranmötet i Halmstad 14 -18 juni 2017

Andra halvåret 2017 Här avser vi genomföra regionala möten, där det som har behandlats på centralt möte fortsatt utvecklas, för att mynna ut i beslut vid representantskapsmötet 2018. Strävan är också att vi kan påbörja någon form av mentorskap. I övrigt genomförs samverkansmöten med HKV på motsvarande sätt som första halvåret och naturligtvis ordinarie styrelsemöte.

Kom ihåg att kamratföreningarna tillsammans utgör Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera sin dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Sin nutid – genom att skapa en lärande organisation där reflektion är av stor betydelse och att kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slutligen måste organisationen vara framtidsinriktad där utveckling och försök är viktiga komponenter. Här kan äldre kamrater vara till stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2016 och önska Er lycka till under 2017.
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

Årsmöte 2017, 23 Februari

Kamratföreningens årsmöte genomförs 2017-02-23 klockan 17.00, Trängsalen, 4:e våningen i östra kasernen TrängR. Inpassering via kasernvakten (medför legitimation).
Efter årsmötet håller en representant för Länsstyrelsen respektive MRV föredrag angående pågående och kommande samordning mellan den civila och militära verksamheten inom ramen för återtagande av Sveriges totalförsvarsförmågan.
Kvällen avslutas traditionsenlig med ärtsoppa och pannkakor på Götamässen, Kuvertkostnad 100kr.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 16 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

NORDISKT MILITÄRT KAMRATFÖRENINGSMÖTE 2017-06-14–18

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) arrangerar 2017 det Nordiska Militära Kamratföreningarnas möte som genomförs i Halmstad. Värd för mötet är chefen för Lv 6. Avsikt är att visa upp en blandad och intressant presentation från samtliga försvarsgrenar med aktuella frågor såsom bland annat kamrat- och veteranarbetet. Se bifogat program. SMKR hoppas också att deltagarna får en trevlig social samvaro med varandra och ett intressant utbyte av information kring kamratfrågor i alla nordiska länder.

 

Avsikten är att var och en av oss tar sig till Halmstad på eget sätt. Upphämtning kommer att ske på Halmstads flygplats samt järnvägsstation. De som kommer med egen bil gör anmälan i vakten på Lv 6. Inryckning sker på Lv 6 under eftermiddagen och kvällen den 14 juni.

 

SMKR har reserverat 60 platser för Sverige. TrängR kamratförening har föranmält två deltagare. Deltagaravgiften (500:-) och resekostnader kommer att till del att subventioneras av TrängR kamratförening. Är Du intresserad att deltaga som representant för vår kamratförening? Sänd en föranmälan till gustav.berggren@bredband.net före den 24 mars. Bindande anmälan med betalning för deltagare skall vara SMKR tillhanda senast den 7 april 2017.

Trängträff 2017, 5-6 oktober

Trängträff i STOCKHOLM 2016-10-05—06 i regi av Trängklubben.

Preliminärt program:

Torsdag 5 oktober

1230                   Samling för lunch i Stockholm city (ingår i priset). Exakt plats meddelas till anmälda deltagare.

1330-1500        Guidad tur på Armémuseum.

1500-1615        Förflyttning på egen hand till Stadsgårdskajen och Birka Cruises terminal.

1615-1630        Incheckning och embarkering Birka Paradise och installation i utsides hytt (fönster mot havet) för en eller två personer.

1800                   Trerätters middag i á la carte restaurangen (drycker betalas av den enskilde). Kvällen i övrigt i enlighet med det stora utbud som finns att tillgå på båten.

Fredag 6 oktober

Före kl 1000    Frukost (ingår ej i priset då vissa hoppar över frukost och att tillgång finns till flera frukostresturanger).

1000                   Samling vid informationscentrum. Uppdelning i grupper för studiebesök på kommandobryggan och i maskinrummet.

1200                   Samling i konferensutrymme. Föredrag (Rubrik kommer att meddelas till anmälda deltagare).

1400                   Lunch i buffématsalen. Öl och/eller vin ingår i priset.

1540                   Avsked och deembarkering.

 

Pris: ca 1100 kr per person för delad hytt. För ensamhytt tillkommer ca. 200 kr.

 

Trängklubben har förhandsbokat 60 platser på Birka Cruises. Först till kvarn.

 

Olle Schylander

Klubbmästare

Trängklubben

TrängR KF subventionerar klubbmedlems deltagande med 300 kronor och samordnar anmälan till Trängklubbens klubbmästaren Olle Schylander genom Gustav Berggren försorg. Preliminär anmälan, till gustav.berggren@bredband.net, senast den 5 februari. Datum för bindande anmälan och betalning kommer meddelas de som preliminär anmält sig.

Gott nytt år! Året som gick 2016

Här presenteras ett urval händelser från 2016.

KF har avhållit årsmötet 2016  den 25 februari. Efter årsmötet bjöd KF på  traditionsenligt ärtsoppa och pannkakor på Götamässen.

KF har genomfört en vårresa den 10 maj till Kommunhuset i Skövde. Kommunalrådet Leif Valterum inledde med att bjuda på kaffe. Därefter presenterade L.V. kommunens verksamhet, utmaningar, organisation samt samarbete med försvaret och besöket avslutades med genomgång av och besök vid kommunhusets kontaktcenter.

Ett Medlemsblad har sänts till medlemmarna tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften 2016.

KF har genomfört Trängträff 09-10 september med deltagande från alla övriga kamratförenings ur Trängen. Totalt deltog 70 personer varav 30 medlemmar från TrängR KF. Träffen inledes med lunch vid JULA Hotell & Konferens i Skara följt av en presentation av den konstsamling som grundaren av JULA, Lars-Göran Blank, införskaffade före sin död.
Träffen fortsatte med ett besök vid VOLVO Groups Operation i SKÖVDE och dagen avslutade med middag på Götamässen.
Under dag två genomfördes en guidar rundvandring på Karlsborgs Fästning samt presentation av viss verksamhet vid K3. Träffen avslutades med lunch vi MR K3.

Jullunchen genomfördes 9 december i samverkan med TrängR och Götamässen. Till jullunchen bjöd KF in en ung anställd officer från respektive kompani. Tio representanter från TrängR deltog på regementets bekostnad. TrängR Oktett spelade marschmusik under samlingen till jullunchen.

Kamratföreningen vill med denna återblick önska God Fortsättning & Gott Nytt År!
Väl mött under 2017!

Trängträff 2016, 9-10 September

Lördagen den 9 september samlades 70 trängare och medföljande ur trängens fem kamratföreningar för årets Trängträff, den nionde i ordningen sedan traditionen inleddes år 2008.
Programmet inleddes kl 1200, efter enskild tillresa från trängrikets olika hörn, med lunch på JULA hotell i Skara. Förutom lunch fick deltagarna nöjet att njuta av JULA-familjen Blanks unika privata samling av konstverk av Sveriges största konstnärer: Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Bengt Lindström, Peter Dahl och Jenny Nyström, trevligt introducerad av hotellets receptionschef.
Därefter gick färden till Skövde för guidad visning av två enheter i den Volvofabrik, som tillverkar Volvos tunga dieselmotorer. I en inledande genomgång fick vi dels lära oss skillnaden mellan Volvo Truck Group och Volvo Cars (det senare ägs av Kina), dels allt som är värt att veta om den förra. Man kunde inte låta bli att känna sig stolt, både som Skövdebo och svensk. Därefter skedde en guidad tur i två delar av fabriken i två avdelningar. Tyvärr drog den ena avdelningen ut så på tiden att bytet fick ställas in, då fabriken stänger entrén kl. 1700.
Ev. besvikelse försvann dock snabbt vid samlingen på Götamässen till kvällens kamratmiddag. Där möttes vi av Trängoktetten, som under c:a 30 min underhöll oss med trängens marscher och lite brunnsmusik. Bongar och drinkar inköptes i den nya baren och sedan gick vi till ett väldukat och välsmakande bord i Trängsalen. Till förrätten sjöngs trängens samtliga åtta snapsvisor. Vid middagen erhöll trängbrodern, reservofficeren Guy Asterius, ur chefen för Trängregementet, överste Patrik Hjort, Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld. Middagen avslutades med ett musikaliskt divertisiment av en trehövdad lokal, mycket välljudande, grupp om två unga damer, ackompanjerad av en lika ung man på gitarr. Detta inslag var vice ordförandens i TrängR Kamratförening, Christer Rapp, personliga ”gåva” till trängträffens deltagare.
Sista programpunkt på årets trängträff var en guidad visning av Karlsborgs fästning, där vår mycket duktige och pedagogiske guide, pensionerade majorer vid flygvapnet (F6 i Karlsborg) Sture Carlsson, lagt sig vinn om att presentera så mycket som möjligt om Trängens historia i Karlsborg. Hela Trängträffen avslutades med lunch i Karlsborgs militärrestaurang. T4 ordförande, Nils-Olof Johansson, tackade arrangörerna för en mycket lyckad träff och Trängklubbens Olof/Olle Schylander tog över stafettpinnen för nästa Trängträff, preliminärt i Stockholm 2017.

Vid pennan och kameran,
Otto von Krusenstierna
TrängR och Kungl. Göta trängregementes Kamratförening

 

Försäljning

Ni kan alltid handla profilprodukter till förmån för Kamratföreningen.
Allt från CD-skivor, vykort till Kamratföreningens eftertraktade föreningspin.
Vi kan även skicka hem produkterna, kunden betalar portot.