Logistik & Planeringsövning 2018, Lördag 8 September

Övningen går ut på att planera flödet av material och personal så att en bil fungerar att köra så många varv som möjligt under 7,5 timmar.

 

Plats; på Kinnekulle Ring lördag 8/9 klockan 0900 – 1630.

Efter målgången flyttar vi ut till stora depån där vi har prisutdelningen.

Nu när övningen blir på lördag är det planerat att ha ”knytkalas” i den stora depån efter prisutdelningen. Så vi kan prata om alla nästan sladdar och övriga väsentligheter.

Det kan vara lämpligt att ställa tält/husvagn där för övernattning.

Gardenparty 2018 fredag 24 augusti

Medlem i kamratföreningen inbjuds som betalande gäst till Trängregementets Gardenparty 2018.

Anmälan så snart som möjligt dock senast tisdag 14 augusti. Betalning senast tisdag 21 augusti

Anmälan för kamratföreningens medlemmar sker via mail till trangr-gotamassen@mil.se

Anmälan innehåller namn och personnummer på den/de som anmäls som blir underlag för inpassering för genomförandedagen.

Betalning sker företrädelsevis med Swish till 070-374 42 47 (Kristina Lundström, mässdirektör).

Till våra medelmmar – Ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i TRÄNGREGEMENTETS och KUNGL GÖTA TRÄNGREGEMENTES KAMRATFÖRENING

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Föreningen för Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening använder sitt medlemsregister och hemsida (www.trangaren.se) för hantering av medlemsavgifter och information till medlemmar.

Medlemsregistret omfattar endast namn, adress och mailadress samt registrering av betald medlemsavgift – inga andra personuppgifter. Registret används endast av Trängregementets och Kungl. Göta Trängregementes Kamratförening.

Uppgifter i registret sparas så länge man betalar medlemsavgiften och därefter i max två (2) år. Därefter rensas uppgifterna bort. Registret sparas i en av Försvarsmaktens lösenordskyddade arbetsplatsdator (FMAP) samt säkerhetskopieras till ett lösenordskyddat USB-minne.

Förordningen kräver att ni godkänner att föreningen får använda dessa uppgifter enligt ovan.

Frågor eller funderingar: info@trangaren.se

 

Med vänlig hälsning
Christer Rapp
Ordförande

Konstvisning 7 juni

Ordförande Christer Rapp välkomnar Kamratföreningen till Rapp Fastigheters kontor för konstvisning samt dryck med lättare förtäring till det facila priset av 0 kronor.

 

Tid: Torsdag, 7 Juni, klockan 17.00

Plats: Rapp Fastigheter, Rådhusgatan 1, Skövde

 

OSA senast 31 Maj till marina.lindwall@mil.se / 0500465200

Vg. uppge eventuella allergier och/eller specialkost

Obs! evenemanget begränsat till 30 deltagare

 

VARMT VÄLKOMNA!

FNs Underhållsorganisation i Katanga, Kongo 1962-64 (Bertil S Jernberg)

FNs Underhållsorganisation i Katanga, Kongo 1962-64 (Bertil S Jernberg)

 

 

Verksamhetsplan för Kamratföreningen 2018

 

Verksamhet

Med referens nedan föreslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2018.

 

– Arrangera utflykt/föredrag/besök vid företag, offentlig sektor eller annan organisation av militärt, militärhistoriskt eller kulturellt intresse under våren 2018.­

 

-Arrangera utflykt/föredrag/besök vid militär verksamhet under hösten 2018.

 

­-I samverkan med C TrängR, Trängens Officerskår och Götamässen arrangera jullunchen i december.

 

-Samordna Kamratföreningens deltagande vid Trängträff 2018-09-07—08 i regi av Sveaträngarna.

 

­-Vidmakthålla och utveckla Kamratföreningens hemsida trangaren.se som föreningens huvudsakliga informationskanal och medel att uppfylla föreningens ändamål.

 

­-Stödja Trängarnas Officerskår fortsatta utveckling och verksamhet.

 

­-I samband med uppbörden av den årliga medlemsavgiften utge en medlemstidning i flerfärgstryck.

 

­-Fortsatt utforska Trängregementets historia och göra den känd för medlemmarna, bl.a. genom publicering på Kamratföreningens hemsida.

 

­-Stödja och delta i av TrängR arrangerad anhörigträff för anhöriga till utlandstjänstgörande personal.

 

­-Stödja TrängR arrangemang och/eller deltagande i Försvarsmakts, – Garnisons- och förbandsdag (motsvarande).

 

­-Fortlöpande, inte minst i rekryteringssyfte, informera regementets personal, såväl (ny)anställda som värnpliktig, om Kamratföreningens ändamål och verksamhet.

Referenser:

 1. Föreningens stadgar 2015-02-26, § 1.
 2. Styrelsebeslut 2015-12-04 och 2016-MM-DD.
 3. Medlemsinformationen med inbetalningskort, januari 2018.
 4. Överenskommelse mellan FM och SMKR gällande veteran- och anhörigstöd (HKV 2013-05-24, 16 502:52337).
 5. 2017-05-09 Verksamhetsöverenskommelse mellan Trängregementet och Trängens kamratföreningar (T1, TrängR, T3,T4 FTK).

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan i tjänst varande personal vid Trängregementet och personal som tillhört detta eller Kungl Göta trängregemente.

Ändamålet är också att vårda och stärka regementets traditioner och anseende, att främja ett gott kamratskap medlemmarna emellan samt att i samverkan med trängens övriga kamratföreningar främja och vidmakthålla kamratskap och traditioner. Föreningen ska ha god kontakt med regementets insatsförband och veteraner och om möjligt kunna stödja insatspersonal och veteraner samt deras anhöriga.

Trängträff 2018 i Linköping, 7-8 September

Trängträff 2018 arrangeras av Sveaträngarna den 7-8 september.
Samling den 7 september kl 12.00 vid Hotell Ekoxen i LINKÖPING och avslutas dagen därpå klockan 12.00. Kostnaden är 700:- för medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar.

 

Preliminärt program:

Fredag den 7 september

 • Lunchen kl 12.00 på Hotell Ekoxen
 • Busstransport till Tekniska verken där vi får en guidad visning. Kaffe
 • Middag på Livgrendjärmässen. Samling på mässen kl 1830

 

Lördag den 8 september

 • Samling hotell Ekoxen kl 09.00
 • Besök Gamla Linköping med kaffe och besök Vallastaden
 • Guidad tur på Linköpings slott (alt)

 

Anmälningstid för respektive kamratförening före den 1 juni.

 

Varmt Välkomna

Hans Almroth

Ordförande T1 kamratförening

 

TrängR KF samordnar anmälan till Trängträffen 2018 genom Gustav Berggren försorg. Anmälan, till gustav.berggren@bredband.net, senast den 15 maj. Bindande anmälan genom betalning av anmälningsavgiften till Plusgiro 9 58 82-7 (Kungl. Göta trängreg. Kamratf) senast 2018-06-15.

 

Kamratförenings Stipendium 2016

Stipendium 2016 till Anställd har tilldelas Fj Tomislav Filipovic med motivering:

 • Har alltid en ambition att göra sitt yttersta för kompaniets bästa.
 • Löser sina uppgifter i ett större perspektiv än bara kompaniets som gagnar 1.Logbat, 2.Logbat och hela regementet.
 • Tar ett stort ansvar för sina medarbetare både ur ett fackligt och medmänskligt perspektiv.
 • Brinner för att utveckla den tekniska tjänsten och den personal som han funktionsleder.
 • Tar ett större ansvar än vad som förväntas av en teknisk chef på kompaninivå.

 

Stipendium 2016  till Elev tilldelas 1. Sg Ellen Samuelsson med motivering:

 • ”Ellen Samuelsson har under studierna på Specialistofficersutbildningen vid LogS tagit ansvar utöver vad som kan krävas av en kadett. Hon har för avdelningens verksamhet visat prov på initiativförmåga och stor ihärdighet att driva verksamhet i mål med gott resultat. Ellen har även stöttat kamrater under hård press med empati och med självständigt omdöme. Hon har därmed genom sitt personliga föredöme och ledarskap främjat en god anda som utvecklat avdelningen som helhet. Stipendiet utdelas för att betona vikten av dessa mjuka värden.”

 

Syftet med stipendierna är att stimulera till fortsatt kompetensutveckling eller studier inom de områden/verksamheter som Trängregementet verkar.

Ett stipendium tilldelas anställd personal och ett stipendium tilldelas elev/-er som genomfört Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans program eller kurs.

Årsmöte 2018, 22 Februari

Genomförs 2018-02-22 klockan 17.00 i Trängsalen, TrängR.

 

Efter årsmötet (ca kl. 18.00) informerar öv Patric Hjorth, C Trängregementet, om den svenska insatsen i MALI utgående från sitt besök på platsen i januari 2018.

 

Årsmötet avslutas traditionsenligt med att ärtsoppa och pannkakor serveras på Götamässen till en kostnad av 100:- (subventionerad av Kf).

Anmälan senast den 16 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).

Höstaktivitet 2017, 9 November

Kamratföreningens HÖSTAKTIVITET 2017

Torsdagen den 9 November kl.17.00 bjuder kamratföreningen in till en föreläsning om hybridkrigföring på TrängR. Föreläsningen genomförs ur ett militärt perspektiv av en representant ur Militärregionalregion Väst (MRV) och ”Hot och risker i det uppkopplade samhället” av en representant ur Combitech, Gothia Science Park.

 

Tid och plats:

17.00             Trängsalen (4:e vån Ö kasernen), TrängR  (Ingång via svänggrinden vid vakten, medför ID-kort)

18.30             Samling på Götamässen

19.00             Kamratmiddag (100:-/kuvert, deltagande vid middagen anges vid anmälan)

Anmälan:

Anmälan så snart som möjligt men dock senast 31 oktober till gustav.berggren@bredband.net alt 070-399 28 77.

 

Hybridkrigföring (Utdrag ur Wikipedia)

Hybridkrigföring eller sjätte generationens krigföring, är en typ av krigföring som karaktäriseras av en kombination av traditionella militära, irreguljära och civila metoder, och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika skeden av en konflikt.

Öppna och dolda inslag kombineras vanligen i hybridkrigföring, och kan bland annat innefatta följande:

 • Reguljära militära förband, så som arméförband, flygvapen och flotta.
 • Specialförband.
 • Irreguljära förband, exempelvis en väpnad milis.
 • Skapande eller understödjande av oro i andra länder, exempelvis via separatiströrelser eller politisk opposition.
 • Psykologisk krigföring och Informationsoperationer.
 • Ekonomisk krigföring, som handelsblockader och embargon.
 • Elektronisk krigföring.
 • IT-angrepp.