Verksamhetsplan för Kamratföreningen 2018

 

Verksamhet

Med referens nedan föreslår styrelsen följande verksamhetsplan för 2018.

 

– Arrangera utflykt/föredrag/besök vid företag, offentlig sektor eller annan organisation av militärt, militärhistoriskt eller kulturellt intresse under våren 2018.­

 

-Arrangera utflykt/föredrag/besök vid militär verksamhet under hösten 2018.

 

­-I samverkan med C TrängR, Trängens Officerskår och Götamässen arrangera jullunchen i december.

 

-Samordna Kamratföreningens deltagande vid Trängträff 2018-09-07—08 i regi av Sveaträngarna.

 

­-Vidmakthålla och utveckla Kamratföreningens hemsida trangaren.se som föreningens huvudsakliga informationskanal och medel att uppfylla föreningens ändamål.

 

­-Stödja Trängarnas Officerskår fortsatta utveckling och verksamhet.

 

­-I samband med uppbörden av den årliga medlemsavgiften utge en medlemstidning i flerfärgstryck.

 

­-Fortsatt utforska Trängregementets historia och göra den känd för medlemmarna, bl.a. genom publicering på Kamratföreningens hemsida.

 

­-Stödja och delta i av TrängR arrangerad anhörigträff för anhöriga till utlandstjänstgörande personal.

 

­-Stödja TrängR arrangemang och/eller deltagande i Försvarsmakts, – Garnisons- och förbandsdag (motsvarande).

 

­-Fortlöpande, inte minst i rekryteringssyfte, informera regementets personal, såväl (ny)anställda som värnpliktig, om Kamratföreningens ändamål och verksamhet.

Referenser:

  1. Föreningens stadgar 2015-02-26, § 1.
  2. Styrelsebeslut 2015-12-04 och 2016-MM-DD.
  3. Medlemsinformationen med inbetalningskort, januari 2018.
  4. Överenskommelse mellan FM och SMKR gällande veteran- och anhörigstöd (HKV 2013-05-24, 16 502:52337).
  5. 2017-05-09 Verksamhetsöverenskommelse mellan Trängregementet och Trängens kamratföreningar (T1, TrängR, T3,T4 FTK).

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan i tjänst varande personal vid Trängregementet och personal som tillhört detta eller Kungl Göta trängregemente.

Ändamålet är också att vårda och stärka regementets traditioner och anseende, att främja ett gott kamratskap medlemmarna emellan samt att i samverkan med trängens övriga kamratföreningar främja och vidmakthålla kamratskap och traditioner. Föreningen ska ha god kontakt med regementets insatsförband och veteraner och om möjligt kunna stödja insatspersonal och veteraner samt deras anhöriga.

Chefens Brev – Februari 2016

Verksamheten i förbandet har under de gångna två månaderna varit omfattande. Markstridsdagar, vinterutbildning, Cold Response 16, är bara några exempel där vi gjort framsteg och fått beröm för våra prestationer. Februari startade med ett möte i NOAK (Nätverk Officer Anställd Kvinna) där jag tillsammans med stabschefen och regementsförvaltaren fick en inblick i de aktuella frågor som där hanteras, tack för inbjudan! Ett utmärkt nätverk som jag vill slå ett slag för (som man finns möjlighet att delta vid särskilda tillfällen, gör som jag, tag chansen att delta i diskussionerna.)

Den andra februari genomförde Försvarslogistikchefen (FLOG C), förbandskontroll som genomfördes genom så kallade kategorivisa samtal, dialog med krigsförbandschefer och som avslutades med en genomgång med regementets personal i Götasalen. Det var många intressanta synpunkter som togs upp från både vår sida och hans. Ni som inte hade möjlighet att höra på honom i Götasalen kan läsa in i er på hans material. Vi kommer att utgå från det när vi jobbar med nya organisationen och då är det bra om hela förbandet är med på banan.

Vi på Trängregementet har kommit en bra bit i arbetet med FM 2025 (som är namnet på resan mot ”ett starkare försvar…”). Vi har nu i ett första steg brutit ner den information som Försvarsmaktens logistikchef pratade om till vår verksamhet. Tanken är nu att vi fortsätter med detta arbete ute på bataljon, kompani, pluton med benäget stöd från ”framtidskoordinatorerna” och oss i regementsledningen.

Den 12/2 genomfördes försvarsmaktråd Skaraborg i Lidköping, där planeringen för Försvarskonferensen i Skövde fortsatte. Konferensen genomförs den 18-19 april 2016 och fokus ligger på en fortsatt utveckling av civil-militär samverkan på ”nationell och regional/lokal nivå när det kommer till det konkreta arbete som behövs för att skapa en fungerande personalförsörjning.”

Cold Response 2016, var en av de största övningarna som Försvarsmakten gör i år, är avklarad och vi har fått en stor mängd nyttiga erfarenheter och kunskaper. Under inledningen av mitt besök i Norge så reste vi runt tillsammans med C FKL, Bgen Anne  Rydning. Vi hann med gemensamma besök både hos 1.Logbat men också vid RLL (Norgens regionala logistikledning. Jag hann även med att delta i verksamheten lite närmare, dels i stabsarbetet men också som ”TOLO-soldat”.  Att få prova på att vara figurant med en skottskada ger en fantastisk inblick i hur det är att bli omhändertagen i fält, en eloge till de soldater, sjuksköterskor och läkare som såg till att jag ”överlevde”.

I början av mars startade Försvarsmakten en egen träningsapp. Träning är inte bara en av de viktigaste hörnstenarna för ett jobb inom Försvarsmakten, utan även i livet utanför. Att ha en kropp som är stark, uthållig och rörlig ökar chanserna till ett bättre och friskare liv. Vad man tränar spelar egentligen mindre roll, det viktigaste är att man tränar och att man fortsätter att träna. Så ta chansen att utnyttja de tre fystimmar vi har och sprid informationen om vår app.

Nu när vi går mot ljusare tider har vi mycket att se framemot. Slutövning för BFU, krigsförbandsövning med 13:e och 22:a och övningen Våreld närmar sig snabbt. Här får vi chansen att öva förbandet i stor skala när vi tar in både t-anställda och pliktpersonal på krigsförbandsövningen.

I skrivandets stund pågår träning inför Högvakten för fullt och jag ser fram emot att möta er på Stockholms slott.

 

Väl mött i verksamheten!
Patric Hjorth
Chef Trängregementet

Chefens Brev – Januari 2016

Vintern tycks ha beslutsångest huruvida den skall koppla sitt grepp på Skövde eller ej. Detta är mitt första månadsbrev och jag kan konstatera att årets inledande veckor har passerat i ett rasande tempo. Jag började det nya året som jag avslutade 2015 med att fortsätta min rundresa på regementet. Jag har under januari fått mycket bra introduktioner på både 1.Logbat, 1.Trafik- och transportledningskompaniet och Försvarsmaktens logistik-och motorskola (2.Logbat hann jag besöka i december). Jag har även hunnit med att sitta ner med merparten av stabens avdelningschefer för att diskutera utmaningar och möjligheter och har mycket information och intryck att smälta.

Under regementets planeringsdag så lade vi fast inriktningen för verksamheten för 2017 där försvarsmaktsövningen Aurora (FMÖ 17) utgör fokus.

I januari redovisas även året som gått för högre chef genom den så kallade årsrapporten. Regementets rapport tillsammans med övriga förbands rapporter redovisades nyligen för överbefälhavaren och vi har alla fått beröm för ”ett väl genomfört år med hög kvalitet i verksamheten och god ordning på alla sätt”. Det är tack vare allas ansträngningar, ingen nämnd och ingen glömd, som lett fram till detta positiva resultat.

Försvarsmaktens logistik-och motorskola, Karlsborg kompani och 1.Trafik- och transportledningskompaniet har varit/är i Älvdalen respektive i Ånn utanför Åre och genomför vinterutbildning. I förra veckan träffade jag 1.Logbat innan de gav sig av med kursen inställd på Älvdalen. Den kompetensutveckling som det innebär att öva och utbildas och att kunna verka i subarktisk miljö ligger helt i linje med vår uppgift att kunna försvara hela Sverige. Vinterövningen ligger i direkt anslutning till Cold Response 2016 (CR16) och utgör ett nödvändigt utvecklingssteg för att kunna verka tillsammans med andra i kallt vinterväder.

Under cirka ett år så har kadetterna på officersprogrammet genomfört utbildning på Försvarsmaktens logistik-och motorskola. I januari återvände de till MHS Karlberg för att avsluta sina studier och skriva sin C-uppsats. Lycka till och välkomna tillbaka till sommaren som fänrikar. Gruppbefälsskolan hade sin avslutning i fredags och det är glädjande att se tio soldater som är på väg mot att bli gruppbefäl. Ni kommer alla att utgöra ett välkommet och viktigt tillskott för regementets tillväxt.

Väl mött i verksamheten!
Patric Hjorth
Chef Trängregementet