Utbildning mot ett liv i Försvarsmakten

Tänk dig att du just har börjat din grundläggande militära utbildning. Du har aldrig varit på ett regemente tidigare och kommer från den civila världen rakt in i den militära sfären. Du ska vara här i elva eller nio månader och hamnat från en värld till en annan. Men vad är det egentligen du blir? Vad vill egentligen befälen med dig som rekryt och vad förväntas av dig när du är färdigutbildad soldat?  Olof Milde, ställföreträdande kompanichef på ett av utbildningskompanierna på Trängregementet förklarar.

  • I stort handlar det om att vi vill anställa fler soldater och kunna krigsplacera dem, säger han. Det är olika, men som gruppchefer är det att lära sig att bygga ihop allas styrkor och svagheter för att helheten ska bli så bra som möjligt och att alltid sträva efter att göra sitt bästa utefter förutsättningarna och våga försöka. Jag ser hellre att någon testat och misslyckats än att bara konstatera att det inte går. Det är också beundransvärt om de försökt men inte nådde hela vägen fram, men då har de i alla fall gjort sitt bästa.

Olof Milde jobbar idag med att utbilda soldater på Karlsborg kompani, ett av utbildningskompanierna på Trängregementet.

  • Jag har anställt soldater när de hade gjort grundläggande militära utbildningen och befattningsutbildningen. Fördelarna nu när vi sammanfört den grundläggande och befattningsutbildningen är att vi utbildar en färdig produkt som kan börja jobba efter utbildningen. När soldaten muckar kan vi antingen anställa dem som heltid-eller deltidssoldat. De har en bra grund att stå på och de kommer in snabbare i arbetslaget. Eller så krigsplaceras de som värnpliktiga i krigsorganisationen.

En av rekryterna som började utbildningen för snart två månader sedan är Oskar Taengh, 31 år.

  • Det känns jättebra. För mig var det lite nu eller aldrig. Jag har länge tänkt tanken och ångrat att jag inte gjorde det när jag var 19 år så nu var det dags. De som är yngre kommer snabbt in i rollen och växer, jag anpassar mig mer, säger han.
  • Har man ett intresse av ett omväxlande arbete där man får röra sig blandat med teori så är det att rekommendera.

 

Förmåner och bättre resultat

Oskar Taengh berättar att de tre första veckorna kan vara tuffa. Det är en stor omställning med boende och att komma in i hur allt fungerar. Men trots delvis tuffa förhållanden finns det fördelar också. De som går klart utbildningen får en bonus för genomförd utbildning.

  • Jag får boendet av Försäkringskassan och lönen på 4,500 kronor. Man gör inte av med något när man är här så det fungerar. Dessutom får man en betald utbildning till skillnad från det civila livet. Jag ser såklart framemot bonusen, det blir som en morot som man kan göra något roligt med sen, säger han.

Soldaterna har även pliktförmåner och är inte anställda som tidigare. En förändring som kapten Olof Milde ser positivt på.

  • Att de får gå på pliktförmåner är en stor del för utbildningen för nu hinner vi göra klart saker. Tidigare var rekryterna arbetstidsreglerade vilket gjorde att arbetstiden bestämde när det var dags att sluta för dagen. Nu behöver vi inte stirra oss blind på klockan utan kan göra klart övningen och fokusera på att utbildningen blir så bra som möjligt, säger han.

Förutom ett förändrat utbildningspaket har även de människor som kommer och ska göra utbildningen förändrats upplever Olof Milde.

  • Jag upplever och vi har också pratat om det bland kollegorna, att ute i samhället är det ett jag-tänk men vi vill få rekryterna att tänka mer vi. Vi löser uppgiften. Vi gör det här tillsammans. Under utbildningen ger vi dem bra verktyg genom att låta dem lösa uppgifter tillsammans under press, då tvingar vi fram ett samarbete. Vi lär dem ta ansvar för sina kamrater och sin utrustning.

 

Ytterliggare möjligheter

Regementet har också öppnat upp möjligheten för alla som redan gjort den grundläggande militära utbildningen, att direkt börja med befattningsutbildningen. Enligt Olof Milde är det en chans för både dem som redan varit inne i militären och som skaffat sig civil erfarenhet och för regementet.

  • Det är jättebra. Vi fångar upp dem som redan gjort en grundläggande militär utbildning och som varit i det civila ett tag. Ett bra exempel på det såg vi i våras när vi tog in värnpliktiga som varit inne i Försvarsmakten och sedan gjort andra saker. Det är helt andra människor, de har växt som människor och så kommer de med lite andra erfarenheter.

För att kunna lära sig får rekryterna en verktygslåda med kunskaper, förmågor och erfarenheter.

  • Vi lär de hur de knyter kängorna, hur de skjuter med AK5:a och hur gruppen agerar i strid. Det handlar också om positiv uppmuntran. Man måste känna sig trygg för att misslyckas. När jag utbildar gruppchefer brukar jag alltid ställa frågan: Hur tänkte du? Istället för att säga vad de gjorde fel. Jag upplever att det uppmuntrar dem att tänka mer själva. Det är viktigt att vi producerar tänkande soldater speciellt vi som jobbar med logistik. Det är inte alltid de har en chef till hands och då måste de fatta egna beslut och ta eget ansvar, säger Olof Milde.

Från att ha sagt upp sig som resande försäljare hoppas nu Oskar Taengh på en framtid i Försvarsmakten.

  • Jag har haft tio år av civil arbetsmarknad där jag jobbat med alltifrån säljare och reseledare till kontorsjobb. Efter utbildningen hoppas jag på att bli anställd så jag kan läsa vidare till specialistofficer, säger han.

Viktig information från SMKR

Kamrater,

Tiden går fort när man har roligt. Ännu ett år att lägga till handlingarna. Först vill jag hälsa Generalstabsföreningen, F 4 Kamratförening och Sjöofficerssällskapet Göteborg (SOSG), som under 2. halvåret blivit medlemmar i SMKR, välkomna i gemenskapen. Även Wendistföreningen, som alldeles i början av detta år blev medlem, är varmt välkommen.

Under hösten har en projektgrupp bildats bestående av Lennart Blom ordförande Ing 2 kamratförening och Lennart Stenberg, klubb 19. Deras uppgift har varit att lämna förslag till SMKR:s utveckling av gjort arbete (2015, 2016) vilket har innefattat översyn av uppgifter på central-, regional- och lokal nivå, förslag på antalet regioner och koppling mellan värdförband och medlemsförening samt förslag till alternativ organisation av SMKR kontra dagens. Projektgruppen har även lämnat synpunkter och förslag till ändringar i gällande dokument avseende uppföljning och utvärdering. Allt med inriktning på SMKR vision och mål 2026! Arbetet redovisades för SMKR:s styrelse den 6 december. Många bra förslag kom på bordet. Det centrala mötet i april 2017 kommer i stor utsträckning att omfattas av detta. Värdförband är en grundläggand fråga för dialogen med försvarsmakten. I VU 16 är det reglerat att förbandschef skall sluta överenskommelser med sina kamratföreningar. Vissa föreningar har redan en fungerande dialog, men vid många föreningar sakas den dialogen av det skälet att man helt enkelt inte har något utpekat värdförband. SMKR vill säkerställa att var föreningen är kopplad till ett värdförband. Därför kommer detta vara en av de viktigare punkterna under mötet. Redan nu finns, på SMKR:s hemsida, ett Exempel på en överenskommelse under knappen med motsvarande benämning.

När SMKR återredovisar sin verksamhet för PROD kopplat till vår överenskommelse är det viktigt att vi redovisar vad ni har gjort. Därför vill jag att ni bifogar relevanta delar ur er verksamhetsberättelse när ni betalar 2017 års medlemsavgift. Dessutom skulle det vara bra att få en uppfattning om hur många utlandsveteraner er förening består av (handlar mera om en uppfattning än en ett absolut tal).
Under hösten har SMKR beslutat om att minimera resekostnaderna för de avlägsna föreningarna. Ett exempel på detta är att vi maximerat kostnaderna inför det nordiska mötet. Vi kommer även att reducera kostnaden för deltagande i det centrala mötet i vår. Möjligheten till detta skapar vi genom att bilda ett resekonto där eventuella överskott placeras.

Den gångna höstens verksamhet I avvaktan på projektgruppens redovisning valde vi att inte genomföra de tidigare annonserade regionsmötena. Nordiskt ledarmöte i Halmstad den 18 – 20 oktober genomfördes med ett bra resultat. Lv 6 kommer att bli ett mycket bra värdförband. Inbjudan är utskickad. Fyra styrelsemöten har genomförts. Ett möte genomfördes med hjälp av Skype. Kanslichefen Gunnar Persson har deltagit i av Flygvapenchefens genomförda rundresor till nedlagda flottiljer där man har träffat kamratföreningarna. Två möten med PROD/UTB har genomförts, varav under det sista mötet överenskommelsen för 2017 fastställdes. Två samverkansmöten med Försvarsmaktens Veteranenhet har genomförts. Vid ett möte inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) avseende veteranfrågan deltog Anders Kihl från fallskärmsjägarklubben och undertecknad.
En planeringskonferens genomfördes där projektgruppen hade en delredovisning. En representant ur fallskärmsjägarklubben redovisade deras upplägg avseende mentorskap. Jag har även genomfört information om kamratföreningarna på förbandschefskursen. Mycket positivt att få möjligheten att berätta om framförallt Er verksamhet. SMKR deltog i Linköping under flygdagarna FV 90 år

Kommande verksamhet – Första halvåret 2017 En upprättad informationsbroschyr kommer att tryckas och delges föreningarna. Tidigt kommer en planeringskonferens att genomföras för att i största möjliga mån fastställa detaljer i verksamheten. Den 4-5 april genomförs ett centralt möte i Enköping. Här är det av stor vikt att så många föreningar som möjligt kan kommer. Under våren avser vi att genomföra utbildning i mentorskap anordnat av SMKR. Formerna för denna utbildning är inte riktigt klara ännu. Frågan kommer att avhandlas under möte med PROD/UTB som vi genomför vid två tillfällen. Två samverkansmöten med blivande Veterancentrum är också inplanerade. Vi genomför även fyra styrelsemöten och sist men inte minst det nordiska kamrat- och veteranmötet i Halmstad 14 -18 juni 2017

Andra halvåret 2017 Här avser vi genomföra regionala möten, där det som har behandlats på centralt möte fortsatt utvecklas, för att mynna ut i beslut vid representantskapsmötet 2018. Strävan är också att vi kan påbörja någon form av mentorskap. I övrigt genomförs samverkansmöten med HKV på motsvarande sätt som första halvåret och naturligtvis ordinarie styrelsemöte.

Kom ihåg att kamratföreningarna tillsammans utgör Försvarsmaktens största supportergrupp, en viktig del i att hantera sin dåtid – vårda minnen, traditioner och kultur. Sin nutid – genom att skapa en lärande organisation där reflektion är av stor betydelse och att kamrater med erfarenhet har mycket att tillföra. Slutligen måste organisationen vara framtidsinriktad där utveckling och försök är viktiga komponenter. Här kan äldre kamrater vara till stöd för yngre kamrater i sin utveckling inom officersyrket.

Avslutningsvis vill jag tacka Er för Era insatser under 2016 och önska Er lycka till under 2017.
Fortsätt främja KAMRATSKAP och SAMHÖRIGHET!!

Anders Emanuelson
Förbundsordförande SMKR

Årsmöte 2017, 23 Februari

Kamratföreningens årsmöte genomförs 2017-02-23 klockan 17.00, Trängsalen, 4:e våningen i östra kasernen TrängR. Inpassering via kasernvakten (medför legitimation).
Efter årsmötet håller en representant för Länsstyrelsen respektive MRV föredrag angående pågående och kommande samordning mellan den civila och militära verksamheten inom ramen för återtagande av Sveriges totalförsvarsförmågan.
Kvällen avslutas traditionsenlig med ärtsoppa och pannkakor på Götamässen, Kuvertkostnad 100kr.

Anmälan till Marina Lindwall senast den 16 februari (marina.lindwall@mil.se alternativt 0500-46 52 00).