Subalternkåren

Göta Träng Subalternkår är en organisation som kombinerar gamla traditioner med nya tankar. Subalternkåren har en självpåtagen uppgift, nämligen att stärka kamratskapen mellan yngre officerare och att stötta nyanställda officerare på regementet. För att vara medlem ska man vara anställd officer på Trängregementet och vara yngre än 35 år gammal samt ej nått majors eller förvaltares grad. Subalternkåren har i skrivande stund 83 medlemmar.

För att lösa ut de självpåtagna uppgifterna genomför kåren årligen ett antal tillställningar. Exempel på dessa är nationaldagsvaka, westernfest, lillejul mm. Tillställningarna har en lättsam och rolig karaktär, men med en allvarlig baktanke: Kamratskap. När man blir anställd på regementet intas man i kåren genom en ceremoni som kallas ruklivning. När den nyanställde officeren klarat de uppgifter som ställts under denna ceremoni upptas denne i kåren under högtidliga former, och välkomnas in i kårens varma och ridderliga krets.

Genom åren har Subalternkåren påbörjat ett gediget samarbete med Kamratföreningen på regementet. Detta samarbete grundas i kamratskap, traditionsöverspridning och gemenskap.

Kamratföreningens goda kännedom om traditioner på de olika trängregementena i Sverige kombineras med Subalternkårens kontakt med de yngre. På detta sättet bevaras traditionerna på Trängregementet, som är traditionsbärare åt samtliga trängregementen i Sveriges historia, från T3 i norr till T4 i söder.

Subalternkårens styrelse leds av Subbeäldsten Kn Mattias Palmér, som ansvarar för att samordna och ansvarsfördela så att Subalternkåren lever vidare. Till sin hjälp har han 6 styrelsemedlemmar, med olika specificerade uppgifter.

Vi i styrelsen välkomnar dig till subalternkåren, såväl för medlemskap som för samarbete.

subbalternaldste@trangaren.se